ДСанПіН 2.2.4-171-10

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

*

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Н А К А З
12.05.2010 N 400

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 липня 2010 р.
за N 452/17747

Про затвердження
Державних санітарних норм та правил
«Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною»

Відповідно до статей 18, 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», статей 58, 59, 60 Водного кодексу України, статей 26, 28, 30, 43, 44 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), що додаються.

2. Вважати такими, що не застосовуються на території України:

2.1. «Временную инструкцию по дезинфекции шахтных колодцев и обеззараживанию воды в них», затверджену заступником головного державного санітарного лікаря СРСР від 18 січня 1967 року N 663-67.

2.2. «Инструкцию по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении», затверджену заступником головного державного санітарного лікаря СРСР від 25 листопада 1967 року N 727а-67.

2.3. «Санитарные нормы предельно допустимого содержания веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», затверджені головним державним санітарним лікарем СРСР від 4 липня 1986 року N 42-121-4130-86.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

3.1. Державні санітарні правила і норми «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 грудня 1996 року N 383, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15 квітня 1997 року за N 136/1940.

3.2. Державні санітарні правила і норми «Влаштування та утримання колодязів і каптажів джерел, що використовуються для децентралізованого господарсько-питного водопостачання», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 грудня 1996 року N 384.

4. Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду (Мухарська Л.М.):

4.1. Забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.2. Довести цей наказ до відома керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, державних наукових установ санітарно-епідеміологічного профілю для керівництва в роботі та забезпечення виконання в межах компетенції.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім таблиці 2 додатка 2, що набирає чинності з 1 січня 2015 року, та таблиці 3 додатка 2, що набирає чинності з 1 січня 2020 року.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра —
головний державний
санітарний лікар України

Г.С.Рожков

[line]

Додаток 1
до Державних санітарних норм
та правил «Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної
для споживання людиною»
(ДСанПіН 2.2.4-171-10)

ПОКАЗНИКИ
епідемічної безпеки питної води

* Для 95% проб води, відібраних з водопровідної мережі, що досліджувались протягом року.
** Через 10 років з часу набрання чинності Санітарними нормами.
*** Для 98% проб води, відібраних з водопровідної мережі, що досліджувались протягом року.
**** Визначають додатково у питній воді з поверхневих вододжерел у місцях її надходження з очисних споруд в розподільну мережу, а також в ґрунтових водах.
***** Визначають під час виробничого контролю перед розливом питної води у тару.

Примітка. Дослідження питної води з поверхневих вододжерел чи ґрунтової води за показниками, передбаченими пунктами 7 та 9, проводяться у разі виявлення в двох послідовно відібраних пробах води загальних коліформ, E.coli, ентерококів чи коліфагів (пп. 3, 4, 5 та 8), а дослідження питної води з підземних артезіанських і міжшарових безнапірних водоносних шарів за показниками, передбаченими пп. 7, 8 та 9, проводяться у разі виявлення в двох послідовно відібраних пробах води загальних коліформ, E.coli чи ентерококів (пп. 3, 4, 5). При цьому дослідження води на вміст збудників інфекційних хвороб вірусної етіології проводяться у разі виявлення в її пробах коліфагів, а на вміст збудників бактеріальної етіології — у разі виявлення в її пробах загальних коліформ, E.coli чи ентерококів.

[line]

Додаток 2
до Державних санітарних норм
та правил «Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної
для споживання людиною»
(ДСанПіН 2.2.4-171-10)

Таблиця 1

САНІТАРНО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
безпечності та якості питної води

—————
1 Норматив, зазначений у дужках, установлюється в окремих випадках за погодженням з головним державним санітарним лікарем відповідної адміністративної території.
2 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної води, обробленої реагентами, що містять алюміній.
3 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для обробленої питної води.
4 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної води фасованої газованої, питної води з пунктів розливу та бюветів.
5 pH для газованої питної води.
6 Норматив встановлюється виключно для питної води фасованої. Для питної води з пунктів розливу та бюветів норматив встановлюється за кліматичними зонами.
7 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для негазованої питної води.

—————
* Речовини I класу небезпеки.
** Речовини II класу небезпеки.

Примітки:
1. У водопровідній питній воді визначаються:
хлороформ — якщо питна вода з поверхневих вододжерел;
хлор залишковий вільний та зв’язаний, озон, поліакриламід — у разі застосування в процесі водопідготовки відповідних реагентів;
формальдегід — у разі озонування води в процесі водопідготовки;
діоксид хлору та хлорити — у разі обробки води діоксидом хлору в процесі водопідготовки.
2. У питній воді фасованій, з пунктів розливу та бюветів визначаються:
хлороформ — якщо вода хлорується в процесі водопідготовки або використовується хлорована вихідна вода;
формальдегід — у разі озонування води в процесі водопідготовки або якщо використовується озонована вихідна вода;
срібло та діоксид вуглецю — у разі застосування в процесі водопідготовки відповідних реагентів чи речовин;
поліакриламід — у разі використання в процесі водопідготовки водопровідної питної води з поверхневого джерела питного водопостачання.

[line]

Таблиця 2

САНІТАРНО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
безпечності та якості питної води

(Таблиця 2 додатка 2 набирає чинності з 1 січня 2015 року — А. Б.).

—————
1 Пестициди включають органічні інсектициди, органічні гербіциди, органічні фунгіциди, органічні нематоциди, органічні акарициди, органічні альгіциди, органічні родентициди, органічні слімициди, споріднені продукти (серед них регулятори росту) та їх метаболіти, продукти реакції та розпаду. Перелік пестицидів, що визначаються у питній воді, встановлюється в кожному конкретному випадку та повинен включати тільки ті пестициди, що можуть знаходитись в джерелі питного водопостачання.
2 Норматив для кожного окремого пестициду. У разі наявності в джерелі питного водопостачання алдрину, діелдрину, гептахлориду та гептахлорепоксиду їх вміст у питній воді повинен становити не більше ніж 0,03 мкг/куб.дм для кожної з цих речовин.
3 Сума пестицидів визначається як сума концентрацій кожного окремого пестициду.
4 Сума тригалогенметанів визначається як сума концентрацій хлороформу, бромоформу, дибромхлорметану та бромдихлорметану.
—————
* Речовини I класу небезпеки.
** Речовини II класу небезпеки.

Примітка. Тригалогенметани та дибромхлорметан визначаються у водопровідній питній воді з поверхневих вододжерел, а також у питній воді фасованій, з пунктів розливу та бюветів — у разі якщо вода хлорується в процесі водопідготовки або використовується хлорована вихідна вода.

[line]

Таблиця 3

САНІТАРНО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
безпечності та якості питної води

(Таблиця 3 додатка 2 набирає чинності з 1 січня 2020 року — А. Б.).

—————
* Речовини I класу небезпеки.
** Речовини II класу небезпеки.
*** Не визначається на підприємствах питного водопостачання з об’ємом виробництва питної води менше 10 000 куб.м на добу.

Примітки:
1. 1,2-дихлоретан, тетрахлорвуглець, трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума) визначаються у водопровідній питній воді з поверхневих вододжерел, а також у питній воді фасованій, з пунктів розливу та бюветів — у разі якщо вода хлорується в процесі водопідготовки або використовується хлорована вихідна вода.
2. Загальний органічний вуглець може визначатись замість перманганатної окиснюваності.

[line]

Додаток 4
до Державних санітарних норм
та правил «Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної
для споживання людиною»
(ДСанПіН 2.2.4-171-10)

ПОКАЗНИКИ
фізіологічної повноцінності мінерального
складу питної води

[line]

Додаток 7
до Державних санітарних норм
та правил «Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної
для споживання людиною»
(ДСанПіН 2.2.4-171-10)

ВИМОГИ
до влаштування трубчастих колодязів (свердловин)

1. За своєю будовою трубчастий колодязь є свердловиною, яка обладнана водяним фільтром, водопіднімальною трубою і насосом. Якщо ґрунт, в якому будують колодязь, дуже слабкий або глибина колодязя велика, свердловину необхідно укріпити обсадними трубами. Трубчасті колодязі бувають неглибокі та глибокі. Підйом води з трубчастого колодязя здійснюється за допомогою ручного або електричного насоса.

2. Оголовок трубчастого колодязя повинен бути вище поверхні землі на 0,8 — 1,0 м та герметично закритим, мати кожух та зливну трубу з гаком для відра. Навколо оголовка колодязя влаштовують відмостки, водовідведення та глиняний «замок», а також підставку для відер, як і для шахтного колодязя.

3. Неглибокі трубчасті колодязі (абіссінські) можуть бути індивідуального та громадського користування. Їх необхідно влаштовувати на ділянках, де рівень залягання ґрунтових вод не дуже глибокий — до 7 — 9 м. Такий колодязь є більш захищеним, ніж шахтний. Глибокі трубчасті колодязі зазвичай слід використовувати, якщо глибина залягання водоносного шару перевищує 9 м.

[line]

Наведені вище витяги з ДСанПіН 2.2.4-171-10 та Наказ МОЗУ від 12.05.2010 N 400 із переліком нормативних документів, що втратили чинність та більше не застосовуються на території України, взято на сайті Верховної Ради України.

Ця публікація має довідковий характер;  офіційні тексти нормативних актів слід шукати в офіційних виданнях.

[line]

Дивіться також:

Буріння
Свердловини
Теплові насоси
Водопостачання
Очищення води
Сервіс

Наші ціни
Про компанію Аква Базис
Як вибрати бурового підрядника?
Словник термінів
Книга скарг, або Не крадіть наші тексти!
Запитання-відповіді
То є неправда, або ж Брехні про буріння
Тематичні новини

Статті про буріння:

Як улаштовано свердловину?
Матеріали для будівництва свердловин. Огляд
Технологія буріння свердловин
Геологічна будова Київської області
Бурові установки
Перелік документів для проектування

Поделиться этой записью


×